Zasady odwiedzin

foto_sauna

Regulamin Wizyt określa warunki bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania we wszystkich obszarach obiektu SAUNA-IN. Wchodząc do obiektu, każdy klient dobrowolnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Wizyt i zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji i środków odpowiedzialnego personelu i pracowników operatora.

1.  INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.1 Kompleks SAUNA-IN jest obiektem relaksacyjno-regeneracyjnym, którego poszczególne strefy przeznaczone są do krótkoterminowego wynajmu dla ogółu społeczeństwa.

1.2 Osobom postronnym zabrania się wchodzenia na teren obiektu:

 • ze stanem zdrowia, który uniemożliwia korzystanie z obiektów relaksacyjnych (sauny, jacuzzi)
 • w stanie nietrzeźwości, pod wpływem substancji uzależniających, odurzających lub psychotropowych
 • w nieodpowiednim ubraniu, w brudnym ubraniu lub w ubraniu, które jest oczywiście nieodpowiednie lub uciążliwe dla społeczeństwa
 • wobec którego operator wydał zakaz wjazdu
 • osoby poniżej 15 roku życia bez opieki osoby powyżej 18 roku życia

1.3 Pracownicy SAUNA-IN oraz osoby upoważnione przez operatora (zwane dalej „personelem”) mają prawo w każdej chwili poprosić osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, o opuszczenie lokalu. Dotyczy to również klientów, których zachowanie zakłóca lub ogranicza innym klientom prawidłowe korzystanie z pomieszczeń SAUNA-IN lub narusza Regulamin Wizyt. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do powyższego żądania. Jeśli tego nie uczyni, może zostać usunięty z lokalu.

1.4 W całym obiekcie obowiązuje ścisły zakaz palenia.

1.5 Klienci zobowiązani są do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie SAUNA-IN wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i celem oraz zobowiązani są do zachowywania się w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń lub narażenia zdrowia własnego lub innych klientów.

1.6 Klienci są również zobowiązani do przestrzegania instrukcji personelu. Podczas korzystania z obiektów relaksacyjnych klienci muszą zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać swojemu zdrowiu lub zdrowiu innych klientów i nie zanieczyszczać pomieszczeń.

1.7 Klient powinien zawsze zameldować się w recepcji po przybyciu, okazując dowód stałego wstępu lub uiszczając odpowiednią jednorazową opłatę za wstęp, a następnie otrzyma kod PIN w celu odblokowania określonej strefy prywatnej. Klient nie jest uprawniony do ubiegania się o określoną strefę prywatną, jest ona generowana przez system rezerwacji.

1.8 Przy wyjeździe klient powinien zgłosić się do recepcji. Klient jest zobowiązany do zapłaty zafakturowanej ceny posiłków i usług niezwłocznie po dostarczeniu napojów kartą kredytową.

1.9 Zabrania się wnoszenia na teren SAUNA-IN jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych i chemicznych. Obowiązuje również całkowity zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Zabrania się również wnoszenia na teren obiektu własnych napojów i przekąsek.

1.10 Klient jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste przez cały okres pobytu w SAUNA-IN. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste klienta.

2. GODZINY ODWIEDZIN

2.1 Godziny odwiedzin SAUNA-IN są oznaczone w strefie wejściowej recepcji i są zawsze krótsze niż godziny otwarcia. Klienci i osoby niebędące pracownikami mogą przebywać na terenie SAUNA-IN wyłącznie w godzinach odwiedzin. Operator jest uprawniony do zmiany godzin pracy i odwiedzin.                                

2.2 Cały lokal lub jego część może być zamknięty z powodu wydarzeń sportowych i prywatnych, ewentualnie z powodu napraw lub dni sanitarnych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Klienci są informowani o takiej sytuacji pocztą elektroniczną, telefonicznie lub na stronie internetowej www.sauna-in.cz. Data każdego zamknięcia z powyższych powodów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sauna-in.cz.

3. ZASADY ODWIEDZIN W POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADACH              

3.1. SAUNA

Sauna przeznaczona jest do regeneracji i relaksu, dlatego należy dostosować swoje zachowanie do tego celu. Klienci zobowiązani są do stosowania się do poleceń personelu, który odpowiada za przestrzeganie regulaminu.

Sauna przeznaczona jest dla osób zdrowych, a każdy klient wchodzi do sauny świadomy swojego aktualnego stanu zdrowia i przebywa w niej na własną odpowiedzialność.

 • Osoby poniżej 15. roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie osoby powyżej 18. roku życia. Osoba towarzysząca w wieku powyżej 18 lat jest odpowiedzialna za osobę poniżej 15. roku życia przez cały okres pobytu.
 • Klienci zobowiązani są do zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym klientom kompleksu SAUNA-IN.
 • Przed wejściem do sauny należy umyć się mydłem i wziąć prysznic.
 • Zdejmij biżuterię, która może spowodować oparzenia.
 • Długość pobytu w saunie jest indywidualna. Długość pobytu należy dostosować do aktualnego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia mdłości należy natychmiast opuścić saunę i niezwłocznie poinformować o tym personel.
 • Po wyjściu z sauny należy wziąć prysznic, a następnie skorzystać z basenu chłodzącego lub jacuzzi. Surowo zabrania się wchodzenia do basenu chłodzącego lub jacuzzi bez wzięcia prysznica!
 • Po schłodzeniu zalecamy odpoczynek przez 5-10 minut i wypicie co najmniej 2 dcl płynów.
 • Po ostatnim podgrzaniu i schłodzeniu zalecamy odpoczynek przez około 20-30 minut.

Nieprzestrzeganie tych wytycznych może narazić klienta na ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Osoby naruszające te postanowienia mogą zostać usunięte z obiektu bez zwrotu kosztów wstępu.

3.2. VORTEX

Wanna z hydromasażem jest przeznaczona do regeneracji i relaksu, dlatego należy dostosować swoje zachowanie do tego celu. Klienci są zobowiązani do przestrzegania poleceń personelu, który odpowiada za przestrzeganie zasad korzystania z obiektu. Głębokość wody w jacuzzi wynosi około 60 cm.

Wanna z hydromasażem jest przeznaczona dla osób zdrowych, a każdy klient wchodzi do wanny z hydromasażem świadomy swojego aktualnego stanu zdrowia i przebywa w niej na własną odpowiedzialność.

 • Osoby poniżej 15. roku życia mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie w towarzystwie osoby powyżej 18. roku życia. Osoba towarzysząca w wieku powyżej 18 lat jest odpowiedzialna za osobę poniżej 15. roku życia przez cały okres pobytu.
 • Zakaz wskakiwania do wanny z hydromasażem.
 • Nurkowanie podczas korzystania z wanny z hydromasażem jest zabronione.
 • Wanna z hydromasażem nie jest odpowiednia dla kobiet w ciąży oraz osób cierpiących na choroby układu krążenia, neurologiczne i psychiczne.
 • Ze względu na wyższą temperaturę wody, wanna z hydromasażem nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych, na których zdrowie może mieć wpływ temperatura wody.
 • Zalecany czas w wannie z hydromasażem to około 15 minut.
 • Zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem.
 • Zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, w tym sprzętu do pływania.
 • Zabrania się zagrażania swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych użytkowników jacuzzi.

Osoby naruszające te postanowienia mogą zostać wyrzucone z obiektu bez zwrotu kosztów.

Rezerwacja
Homepage
Rezerwacja