Ochrona danych osobowych

foto_sauna

OCHRONA DANYCH

I. Treść i cel dokumentu

II. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy?

IV. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego uprawnia?

V. Ujawnianie danych osobowych innym osobom

VI. Informacje o prawach użytkownika w zakresie ochrony danych

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z przysługujących praw

I. Treść i cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające stronę internetową www.sauna-in.cz. oraz ochrony danych osobowych przekazywanych nam bezpośrednio przez klientów i osoby zainteresowane naszymi usługami i produktami osobiście w SAUNA-IN (CARETTA SPA CZ s.r.o.).

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników (osób, których dane dotyczą) o przysługujących im prawach oraz dostarczenie jasnych informacji na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi.

Doceniamy zaufanie, jakim darzysz nas, przekazując nam swoje dane osobowe, dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, powszechnie znanym jako RODO. Kliknięcie numeru rozporządzenia w poprzednim zdaniu przeniesie Cię bezpośrednio do tekstu tego rozporządzenia, a także znajdziesz tam dokładne przepisy prawne, do których odnosimy się w poniższym tekście.

II. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Operatorem wyżej wymienionej strony internetowej jest:

CARETTA SPA CZ s. r. o.

Siedziba główna: Krmelínská 631, 739 29 Stará Ves nad Ondřejnicí

Numer identyfikacyjny: 24727237

NIP: CZ24727237

Akta nr: C 68836 złożone w Sądzie Okręgowym w Ostrawie

(zwany dalej „Administratorem”)

Dane kontaktowe Administratora:

Adres kontaktowy: Krmelínská 631, 739 29 Stará Ves nad Ondřejnicí

Kontakt e-mail: recepce@sauna-in.cz

Telefon kontaktowy: +420 724 201 221

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy?

Przetwarzamy przede wszystkim dane, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje. Wypełniając jeden z formularzy na stronie internetowej, wprowadzając swoje dane na koncie użytkownika w systemie rezerwacji, podając dane w ramach przygotowywania umów i powiązanych dokumentów oraz w związku z wykonywaniem umów (tj. w związku z dostawą towarów, świadczeniem usług), poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, pisemny, e-mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji (wiadomości tekstowe, wiadomości w aplikacjach komunikatorów itp.). W razie potrzeby przetwarzamy również dane z rejestrów publicznych (w celu uwzględnienia lub sprawdzenia danych identyfikacyjnych użytkownika w umowach).

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, adres IP jest rejestrowany, a jeśli w przeglądarce włączono obsługę plików cookie, rejestrowane są dane dotyczące odwiedzanych stron. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, którego szczegóły można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce. Korzystamy również z reklam w mediach społecznościowych, aby oferować nasze usługi, nie wiąże się to bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz zobaczyć nasze reklamy tylko wtedy, gdy na przykład wcześniej odwiedziłeś jedną z naszych stron internetowych.

Jeśli będziemy potrzebować zgody użytkownika na przetwarzanie określonych danych osobowych w określonych celach, będziemy przetwarzać takie dane w tym celu wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zasadniczo przekazujesz nam dane dobrowolnie, w niektórych przypadkach nie bylibyśmy w stanie dostarczyć zamówionych towarów lub świadczyć usługi bez podania danych, o czym zawsze poinformujemy Cię z wyprzedzeniem. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam danych tylko w przypadkach, gdy jest to bezpośrednio wymagane przez prawo.

Przetwarzane przez nas dane osobowe:

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, pliki cookie, informacje o towarach i usługach, które zamówiłeś, informacje o tym, jakie towary od nas kupiłeś, informacje o tym, jakie usługi Ci świadczyliśmy. W przypadku osób prawnych i samozatrudnionych przechowujemy dodatkowo adres, numer identyfikacyjny i numer VAT.

IV. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego uprawnia?

1. przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań umownych

Abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę i dostarczyć towary zamówione przez Ciebie w naszym sklepie internetowym lub świadczyć zamówioną usługę, przeprowadzić kurs lub inne wydarzenie na żywo oraz prowadzić związaną z tym komunikację z Tobą, przetwarzamy następujące wspólne dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, a także adres numeru rejestracyjnego, numer VAT – jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca.

Podstawą prawną (powodem prawnym) przetwarzania tych danych jest bezpośrednio wykonanie zobowiązań umownych wynikających z zawartej między nami umowy. Takim zobowiązaniem jest w szczególności dostawa towarów lub usług, wysłanie konkretnych instrukcji przed kursem lub innym wydarzeniem na żywo, umówienie terminu konsultacji itp. Nie musi to być umowa zawarta w konwencjonalnej formie drukowanej. Może to być również umowa zawarta ustnie, przez telefon lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na stronie internetowej oraz nasze potwierdzenie takiego zamówienia. W celu wykonania umowy przetwarzamy zwykłe dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego między nami. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre dane są następnie przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celach wynikających z uzasadnionego interesu, o czym przeczytasz w kolejnych sekcjach niniejszego dokumentu.

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia obowiązków księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych

W celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i archiwizacji, przetwarzamy dane podane na fakturach, tj. imię, nazwisko, adres lub numer dowodu osobistego, numer NIP oraz informacje o zakupionych towarach lub usługach.

Okres przetwarzania danych jest określony bezpośrednio przez odpowiednie przepisy prawne, które zobowiązują nas do ich przetwarzania.

3. Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciej

Uzasadniony interes może obejmować szeroki zakres sytuacji. W związku z tym informujemy o uzasadnionych interesach, dla których przetwarzamy dane osobowe: Uzasadnionym interesem jest ochrona i udowodnienie naszych praw i roszczeń prawnych, w szczególności wynikających z zawartych umów lub wyrządzonych szkód. W tych celach przetwarzamy dane osobowe przez okres 4 lat od zakończenia współpracy umownej lub naszego ostatniego kontaktu, jeśli umowa nie została zawarta. Okres ten jest ustalany w odniesieniu do okresów przedawnienia roszczeń, biorąc pod uwagę, że możemy nie dowiedzieć się o jakimkolwiek roszczeniu wniesionym do sądu natychmiast po jego wniesieniu przez drugą stronę. W tym celu przechowywane są dane z umów i naszej wzajemnej komunikacji dotyczącej zamówień, zawierania umów i wykonywania umów.

Ponadto marketing bezpośredni stanowi uzasadniony interes. W celu wysyłania informacji handlowych przetwarzamy następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, adres e-mail. Ponadto, w przypadku komunikacji pisemnej: adres. W przypadku kontaktu telefonicznego: numer telefonu. W przypadku innych środków komunikacji (komunikator, Facebook itp.) odpowiednie dane kontaktowe. Użytkownik zawsze może po prostu zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając łącze znajdujące się w wiadomości e-mail. W przypadku korzystania z tradycyjnego formularza drukowanego, rozmowy telefonicznej lub jednej z aplikacji komunikacyjnych, takich jak Messenger, Facebook itp. w celu przesłania użytkownikowi naszej oferty lub informacji o naszych nowościach, uszanujemy to również, jeśli użytkownik poinformuje nas, że nie życzy sobie dalszego kontaktu.

4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody użytkownika w celach marketingowych

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu przesyłania mu ofert naszych usług i produktów przez okres 5 lat. Będziemy jednak potrzebować zgody użytkownika na takie przetwarzanie tylko wtedy, gdy nie jest on naszym klientem.

Tylko za zgodą użytkownika opublikujemy dane osobowe zawarte w jego referencji, tylko za jego zgodą opublikujemy jego osobiste zdjęcie lub osobiste nagranie wideo zrobione podczas jednego z naszych wydarzeń na żywo.

Zanim użytkownik udzieli nam zgody, poinformujemy go, jakich danych i w jakim konkretnym celu przetwarzania zgoda będzie dotyczyć. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Jeśli jednak przetwarzamy również niektóre dane osobowe użytkownika w oparciu o inną podstawę prawną (patrz punkty 1-3 powyżej), możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tych celach nawet po wycofaniu przez niego zgody, ponieważ zgoda nie jest wymagana dla tych konkretnych celów.

V. Ujawnianie danych osobowych innym osobom

Korzystamy z pomocy innych osób, które działają jako podmioty przetwarzające w celu zapewnienia, że spełniamy niektóre z naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Należą do nich w szczególności współpracujący księgowi, instytucje finansowe, dostawcy usług przechowywania danych i oprogramowania, spedytorzy, współpracownicy, którzy administrują stronami internetowymi i aplikacjami lub którzy wykonują dla nas czynności techniczne, organizacyjne, operacyjne, administracyjne, logistyczne lub inne kategorie czynności. Zawieramy pisemne umowy z podmiotami przetwarzającymi dane, które uzgadniają zobowiązania w zakresie ochrony danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Wszyscy potencjalni globalni dostawcy technologii (przechowywanie danych, sieci społecznościowe, oprogramowanie itp.) wykorzystywani przez nas, z którymi technicznie nie jest możliwe zawarcie oddzielnej pisemnej umowy o przetwarzanie danych, są również zobowiązani do przestrzegania wszystkich wymogów RODO po swojej stronie i są w pełni zaangażowani w ochronę wszystkich danych osobowych użytkowników, w tym tych zarządzanych przez nas.

Dane osobowe mogą zostać również ujawnione odpowiednim organom administracyjnym, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa (tj. w szczególności w przypadku kontroli, w ramach której organ jest uprawniony do żądania podania danych osobowych).

VI. Informacje o innych prawach użytkownika do ochrony danych

  • Prawo dostępu do danych osobowych

Jest to prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych i informacji o ich przetwarzaniu.

  • Prawo do sprostowania danych osobowych

Jest to prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących użytkownika nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia (w którym podaje kompletne dane).

  • Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W przypadkach przewidzianych przez prawo lub RODO użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki (RODO wymienia podstawy w art. 17, w tym wyjątki, w których usunięcie nie jest przeprowadzane).

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadkach określonych w art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

  • Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przekazania ich innemu administratorowi. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  • Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, a my nie będziemy już przetwarzać tych danych, chyba że nasz prawnie uzasadniony interes będzie nadrzędny wobec interesów lub praw i wolności użytkownika. Jeśli uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu zawsze skutkuje zaprzestaniem dalszego przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych są naruszane, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu i ochrony danych można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.uoou.cz

VII. Inne ważne informacje dotyczące korzystania z przysługujących praw

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem recepce@sauna-in.cz lub wysyłając pisemną prośbę na nasz adres korespondencyjny podany na początku niniejszego dokumentu. Użytkownik może również bezpośrednio skorzystać ze swoich praw, które opisujemy w Artykule VI. Należy pamiętać, że możemy skontaktować się z użytkownikiem później, aby sprawdzić, czy wniosek został rzeczywiście złożony bezpośrednio przez użytkownika oraz zweryfikować jego tożsamość i wniosek w rozsądny sposób. To samo dotyczy wszelkiej komunikacji telefonicznej lub podobnej.

Niniejszy tekst obowiązuje od 01.05.2023 r.

Rezerwacja
Homepage
Rezerwacja