Ogólne warunki handlowe

foto_sauna

CARETTA SPA CZ s.r.o.

Siedziba główna:
Krmelínská 631, 739 29 Stará Ves nad Ondřejnicí

ID:
24727237

TIN:
CZ24727237

Oznaczenie pliku:
C 38836 złożony w Sądzie Okręgowym w Ostrawie

(zwanym dalej „Usługodawcą”) na sprzedaż i świadczenie usług za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sauna-in.cz

Kontaktní údaje Poskytovatele

Adres kontaktowy:
Krmelínská 631, 739 29 Stará Ves nad Ondřejnicí

Kontakt e-mail:
recepce@sauna-in.cz 

Telefon kontaktowy:
+420 724 201 221

Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe spółki SAUNAPARKY.CZ s.r.o., nr identyfikacyjny 05378541, z siedzibą pod adresem Krmelínská 631, 739 29 Stará Ves nad Ondřejnicí, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C 38836 (w rozumieniu § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz, U., z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”) ma zastosowanie do sprzedaży i świadczenia usług w sklepie internetowym za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.sauna-in.cz (zwanego dalej również „interfejsem internetowym”) obsługiwanego przez Usługodawcę.

Regulamin jest częścią sklepu internetowego i określa podstawowe prawa i obowiązki Usługodawcy i Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Regulamin jest wiążący dla stron. Wysyłając zamówienie, a także potwierdzając je w interfejsie internetowym, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z nimi i akceptuje niniejsze warunki.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży (każda umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem zwana jest dalej „Umową kupna-sprzedaży”). Umowa kupna oraz Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim.

Wszystkie stosunki umowne są regulowane przez Warunki Handlowe, a stosunki nimi nieuregulowane przez Kodeks Cywilny, a jeśli stroną umowy jest konsument, przez ustawę nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

W przypadkach, gdy osoba, która zamierza nabyć usługi od Dostawcy, działa w trakcie zamawiania usługi w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania zawodu lub jest osobą prawną, ochrona konsumenta na mocy niniejszych Warunków nie ma do niej zastosowania, w szczególności nie mają zastosowania odpowiednie postanowienia art. 5 – Odstąpienie od umowy kupna.

Definicje terminów

Kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zamówić usługi za pośrednictwem interfejsu internetowego. W świetle obowiązujących przepisów rozróżnia się Kupującego niebędącego konsumentem i Kupującego będącego konsumentem.

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób dokonuje z nim transakcji.

Usługi sprzedawane i świadczone za pośrednictwem interfejsu internetowego to spa, wellness, sauna, usługi chłodzenia.

Zamówienie i zawarcie umowy zakupu

Kupujący zamawia usługi: w ramach rejestracji w interfejsie internetowym, tj. bezpośrednio przez interfejs internetowy lub bez rejestracji, tj. ustnie lub telefonicznie.

Zamówienie bez rejestracji (zamówienie złożone w inny sposób niż z konta użytkownika) musi zawierać dokładną nazwę zamawianej usługi (lub oznaczenie numeryczne), ilość (lub długość) oraz dane osobowe Kupującego.

Jeśli interfejs internetowy na to pozwala, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika, rejestrując się w interfejsie internetowym. Kupujący może zamawiać usługi ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika przez osoby trzecie.

Dostawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z odpowiedniej umowy zakupu (w tym niniejszych Warunków).

Interfejs internetowy zawiera listę usług i informacje o nich, w tym ceny za każdą usługę. Ceny usług są podane w koronach czeskich (CZK), w tym wszystkie podatki (w tym VAT) i inne możliwe opłaty. Ceny prezentowanych usług pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym. Wszelkie rabaty na ceny usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Kupującego nie mogą być łączone, chyba że Dostawca wyraźnie stwierdzi inaczej.

Wszelkie prezentacje usług zamieszczone w interfejsie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Usługodawcy (ani jego propozycji zawarcia umowy; § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania).

Przed wysłaniem zamówienia do Dostawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przed i w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Dostawcy poprzez kliknięcie przycisku „przejdź do płatności”. Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Dostawcę za prawidłowe.

Stosunek umowny między Dostawcą a Kupującym powstaje (tj. umowa kupna zostaje zawarta) w momencie dostarczenia akceptacji zamówienia (akceptacji, zwanej dalej „akceptacją zamówienia”), która jest wysyłana przez Dostawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego, a jeśli tak się nie stanie, to poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu. Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może być częścią potwierdzenia otrzymania zamówienia (jeśli jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu) lub może nastąpić po potwierdzeniu oddzielnie.

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (w szczególności koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący.

Przez Umowę kupna Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu usługi określone w zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę zakupu usługi określonej w zamówieniu.

Kupujący może anulować zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone przez Dostawcę, dzwoniąc pod numer telefonu kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Dostawcy. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Dostawcę są wiążące.

Treść Umowy Zakupu może zostać zmieniona lub uzupełniona wyłącznie za zgodą obu stron i wyłącznie w formie pisemnej.

Kupujący wyraża zgodę na Zasady odwiedzin Dostawcy, z którymi zapoznał się w interfejsie internetowym.

Warunki płatności i świadczenie usług

Kupujący ma możliwość zapłaty ceny za Usługę Dostawcy wymienionemu w interfejsie internetowym za pomocą dowolnej z metod wymienionych poniżej:

bezgotówkowy przelew bankowy lub wpłata środków na konto Usługodawcy nr 276494320/0300, prowadzone w ČSOB, oddział w Ostrawie

płatność bezgotówkowa kartą kredytową

4.1 gotówką, w miejscu wskazanym w interfejsie internetowym do korzystania z usługi Wszelkie dodatkowe płatności Kupującego w związku z powyższymi metodami płatności ceny usługi są wskazane w interfejsie internetowym, w zamówieniu i zostaną wskazane w przyjęciu zamówienia

4.2 Metoda płatności zostanie określona przez Kupującego w zamówieniu (w którym zostaną również określone wszelkie inne płatności związane z wybraną metodą płatności).

4.3 Płatność za Usługę jest płatna w koronach czeskich (CZK).

4.4 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu usługi wraz ze zmiennym symbolem płatności – numerem zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Dostawcy.

4.5 W przypadku płatności przelewem bankowym Kupujący ma możliwość skorzystania z bramki płatności GoPay, która przekieruje go do bankowości internetowej jego banku. Następnie wysyła płatność za pośrednictwem bankowości internetowej. Przelewy pieniężne są dokonywane za pośrednictwem konta GoPay.

4.6 W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna w momencie świadczenia usługi. O ile nie uzgodniono inaczej, cena zakupu jest płatna przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

4.7 Usługa jest zawsze świadczona w lokalizacji wskazanej w interfejsie internetowym.

4.8 Termin świadczenia usługi zależy od porozumienia Dostawcy i Kupującego.

4.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (zob. art. 5 niniejszych Warunków).

Odstąpienie od umowy zakupu

5.1 Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu dni od zawarcia Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu cywilnego. Kupujący może przesłać odstąpienie od Umowy kupna na adres kontaktowy Dostawcy lub na kontaktowy adres e-mail Dostawcy.

5.2 W przypadku odstąpienia od Umowy zakupu zgodnie z punktem 5.1 niniejszych Warunków, Umowa zakupu zostanie anulowana od samego początku.

5.3 Dostawca zwróci Kupującemu środki pieniężne otrzymane od Kupującego na podstawie Umowy kupna. Dostawca zwróci środki pieniężne w terminie 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego lub w sposób żądany przez Kupującego.

5.4 Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, a Dostawca rozpoczął świadczenie na wyraźne żądanie Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący zapłaci Dostawcy proporcjonalną część uzgodnionej ceny za świadczenie spełnione do momentu odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność za wady

6.1 Uprawnienia Kupującego wynikające z wadliwego wykonania umowy podlegają obowiązującym przepisom powszechnie obowiązującym (w szczególności przepisom §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 oraz §§ 2158 do 2174 Kodeksu cywilnego).

6.2 Kupujący będzie dochodził praw z tytułu wadliwego wykonania umowy, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi, od Dostawcy na adres kontaktowy Dostawcy lub w miejscu świadczenia usługi. Za datę zgłoszenia roszczenia uznaje się dzień, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego zawiadomienie o reklamacji usługi.

6.3 Świadczone usługi mogą być przedmiotem reklamacji w trakcie ich świadczenia. Kupujący jest zobowiązany do reklamacji wad ukrytych bez zbędnej zwłoki po powzięciu o nich wiadomości.

6.4 Dostawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że świadczona usługa jest zgodna z Umową kupna. Zgodność z umową kupna oznacza w szczególności, że treść usługi odpowiada opisowi, jest świadczona przez osobę określoną w opisie usługi, jest świadczona prawidłowo z profesjonalną starannością i trwa przez określony czas.

6.5 Otrzymane reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej.

6.6 W przypadku spornego roszczenia Dostawca Usług podejmie decyzję o jego przyjęciu w ciągu trzech dni roboczych od daty roszczenia.

Ochrona danych osobowych

7.1 Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniona zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Sprzedający oświadcza ponadto, że wszystkie przekazane dane osobowe są uważane za poufne, będą wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będą nadużywane przez Sprzedającego.

7.2 Dane wejściowe wprowadzane do systemu bankowości internetowej są chronione przez bramki płatnicze banków i nie trafiają do środowiska osób trzecich, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających płatności. Podmioty przetwarzające płatności widzą jedynie informacje o transakcji, które bank przekazuje im wraz z wysłaną transakcją.

7.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu lub innych danych osobowych podanych przez niego w zamówieniu lub podczas rejestracji konta użytkownika (zwanych dalej łącznie „danymi osobowymi”), dopóki Kupujący nie wyrazi pisemnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.4 Dostawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu.

7.5 Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, w tym inne prawa do tych danych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o możliwości usunięcia danych osobowych z bazy danych na pisemny wniosek Kupującego. Dane osobowe Kupującego są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dostawca nie przekazuje danych osobowych Kupującego żadnym innym osobom. Wyjątek stanowią osoby zaangażowane w świadczenie usługi na rzecz Kupującego, którym dane osobowe klientów są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.

7.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

7.7 Kupujący potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7.8 W przypadku, gdy Kupujący uzna, że Dostawca lub Podmiot przetwarzający przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może on:

poprosić Dostawcę lub Podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

zażądać od Dostawcy lub Podmiotu przetwarzającego naprawienia powstałego w ten sposób stanu.

7.9 Jeśli Kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. Dostawca ma prawo zażądać rozsądnej opłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

7.10 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub firmą Dostawcy na adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Dostawcy. Kupujący może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, o której mowa w dwóch poprzednich zdaniach.

Postanowienia końcowe

8.1 W kwestiach nieuregulowanych Umową zakupu (w tym Zamówieniem i jego przyjęciem) oraz Regulaminem (lub, w stosownych przypadkach, komunikacją między stronami) stosunek prawny regulują warunki określone w Interfejsie internetowym. Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia Umowy kupna można znaleźć w Interfejsie internetowym.

8.2 Dostawca jest uprawniony do świadczenia usług na podstawie koncesji handlowej, a działalność Dostawcy nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Kontrola handlowa jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy urząd handlowy. Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/) kontroluje również zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, a prawa konsumentów są bronione przez stowarzyszenia interesów konsumentów i inne organy ochrony konsumentów. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz/). Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich jest zapewniane przez Dostawcę za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej lub Kupujący może kontaktować się ze stowarzyszeniami interesów i innymi podmiotami działającymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Usługodawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego, ani dobrowolnie nie przestrzega takich kodeksów (w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego).

8.3 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (w tym z powodu sprzeczności z prawem ochrony konsumentów), nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

8.4 Umowa kupna, w tym Warunki Handlowe, jest przechowywana i archiwizowana przez Dostawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich (postanowienia niniejszych Warunków Handlowych i Ustawy o udostępnianiu Kupującemu Umowy kupna i Warunków Handlowych nie są w żaden sposób naruszane). Dostawca dostarczy Kupującemu Umowę kupna wraz z Warunkami handlowymi na żądanie w formie tekstowej (w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail)

8.5 Dostawca Usług może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Prawa i obowiązki stron będą zawsze regulowane brzmieniem Regulaminu, zgodnie z którym weszły one w życie.

8.6 W przypadku zapytania dotyczącego warunków i umowy kupna, Dostawca niezwłocznie udzieli Kupującemu wszelkich niezbędnych informacji.

Niniejsze warunki są ważne i obowiązują od 01.05.2023 r.

Rezerwacja
Homepage
Rezerwacja