Návštěvní řád

foto_sauna

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu SAUNA-IN . Vstupem do areálu každý klient dobrovolně akceptuje ustanovení tohoto návštěvního řádu, jakož se i zavazuje, že bude dbát pokynů i opatření odpovědných pracovníků a zaměstnanců provozovatele.

1. PROVOZNÍ POKYNY

1.1 Areál SAUNA-IN je relaxačním a regeneračním zařízením, jehož jednotlivé zóny jsou určeny ke krátkodobému pronájmu široké veřejnosti.

1.2 Do areálu je zakázán vstup osobám:

• se zdravotním stavem, který vylučuje návštěvu relaxačních zařízení (sauny, vířivky)

• v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek

• v nedostatečném oblečení, ve špinavém oblečení, nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení

• kterým provozovatel udělil zákaz vstupu

• osobám mladším 15 let bez doprovodu osoby starší 18 let

1.3. Zaměstnanci společnosti SAUNA-IN a osoby pověřené provozovatelem (dále jen „personál“) jsou oprávněni kdykoli vyzvat osoby uvedené v předchozím odstavci, aby areál opustily. To se týká i klientů, kteří svým chováním ruší nebo omezují jiné klienty v řádném užívání areálu SAUNA-IN nebo porušují Návštěvní řád. Klient je povinen uvedené výzvě neprodleně vyhovět. Pokud tak neučiní, může být z areálu vyveden.

1.4. V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

1.5. Vybavení areálu SAUNA-IN jsou klienti povinni užívat výlučně způsobem dle určení a účelu vybavení a jsou přitom povinni se chovat tak, aby nedocházelo k poškození vybavení ani k ohrožení zdraví vlastního nebo zdraví jiných klientů.

1.6. Klienti jsou dále povinni řídit se pokyny personálu. Během využívání a používání relaxačních zařízení se musí klienti chovat tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví ostatních klientů a  neznečišťovali prostory areálu.

1.7. Klient se vždy při příchodu řádně ohlásí na recepci, a to buď prokázáním permanentního vstupu, nebo zaplacením příslušného jednorázového vstupného a poté mu bude vydán PIN kód k odemknutí  konkrétní privátní zóny. Klient není oprávněn nárokovat si konkrétní privátní zónu, toto je generováno rezervačním systémem.

1.8 Při odchodu se klient ohlásí na recepci. Vyúčtovanou cenu konzumací a služeb je klient povinen zaplatit ihned při doručení občerstvení platební kartou.

1.9. Do celého areálu SAUNA-IN platí zákaz vnášení jakýchkoliv nebezpečných, zejména hořlavých a chemických látek. Rovněž je zcela zakázáno vnášet jakékoliv zbraně nebo jiné nebezpečné předměty. Také je zakázáno vnášet do areálu vlastní nápoje a občerstvení.

1.10 Po celou dobu pobytu klienta v areálu SAUNA-IN si klient nese odpovědnost za své osobní věci. Provozovatel za jeho osobní věci neručí.

2. NÁVŠTĚVNÍ DOBA

2.1. Návštěvní doba areálu SAUNA-IN je vyznačena ve vstupních prostorách recepce a je vždy kratší než provozní doba. Klienti a jiné osoby, než personál jsou oprávněni se v areálu SAUNA-IN zdržovat pouze v návštěvní době. Provozovatel je oprávněn měnit provozní a návštěvní dobu.                                 

2.2. Celý areál nebo jeho část, může být uzavřena v důsledku pořádání sportovních a soukromých akcí, eventuálně v důsledku oprav či sanitárních dnů nebo z jiného důvodu. Klienti jsou o takové skutečnosti informováni prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo na webových stránkách www.sauna-in.cz. Termín případné uzavírky z výše uvedených důvodů bude zveřejněn na webu www.sauna-in.cz.

3. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD JEDNOTLIVÝCH PROVOZŮ         

3.1. SAUNA

Sauna je určena k regeneraci a relaxaci, proto přizpůsobte své chování tomuto účelu. Klienti jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu, který je zodpovědný za dodržování návštěvního řádu.

Pobyt v sauně je určen zdravým osobám a každý klient vstupuje do sauny s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost.

 • Vstup do sauny osobám mladším 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod starší 18 let je po celou dobu pobytu osoby mladší 15 let za tuto osobu zodpovědný.
 • Klienti jsou povinni chovat se tak, aby nerušili svým chováním jiné klienty areálu SAUNA-IN .
 • Před vstupem do sauny se umyjte mýdlem a osprchujte.
 • Sundejte si šperky, které mohou způsobit popálení.
 • Doba pobytu v sauně je individuální. Dobu pobytu přizpůsobte svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned saunu opustit a bezodkladně informovat obsluhující personál.
 • Po opuštění sauny se osprchujte vodou a až poté lze využít ochlazovací bazének, či vířivku. Je přísně zakázáno vstoupit do ochlazovacího bazénku či vířivky bez osprchování!
 • Po ochlazení doporučujeme odpočinek 5–10 minut a vypít alespoň 2 dcl tekutin.
 • Po posledním ohřátí a ochlazení doporučujeme odpočinek cca 20-30 minut.

Při nedodržení těchto pokynů může být klient ohrožen zdravotní újmou. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení vstupného.

3.2. VÍŘIVKA

Vířivka je určena k regeneraci a relaxaci, proto přizpůsobte své chování tomuto účelu. Klienti jsou povinni uposlechnout pokynů obsluhujícího personálu, který je zodpovědný za dodržování návštěvního řádu. Hloubka vody ve vířivce je cca 60 cm.

Pobyt ve vířivce je určen zdravým osobám a každý klient vstupuje do vířivky s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost.

 • Vstup do vířivky osobám mladším 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod starší 18 let je po celou dobu pobytu osoby mladší 15 let za tuto osobu zodpovědný.
 • Zákaz skákání do vířivky.
 • Během provozu vířivky není dovoleno potápění.
 • Vířivka není vhodná pro těhotné ženy a osoby trpící kardiovaskulárními, neurologickými a psychickými chorobami.
 • Vzhledem k vyšší teplotě vody není pobyt ve vířivce vhodný pro citlivé osoby, u kterých by teplota vody mohla mít vliv na jejich zdravotní stav.
 • Doporučená doba pobytu ve vířivce je cca 15 minut.
 • Nabádáme k zvýšené opatrnosti při vstupu a výstupu z vířivky.
 • Zákaz vnášení jakýchkoliv předmětů včetně plaveckých pomůcek.
 • Je zakázáno svým chováním ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů vířivky.

Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároků na vrácení vstupného.

Rezervace
Homepage
Rezervace